Trang chủ Website Văn phòng
Số/ký hiệu:  
Ban hành từ ngày: đến ngày
Trích yếu:  
Số/ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuFile
84/TTR-UBND 11/07/2023 Trần Văn Quân Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2023 (Tài liệu trình tại kỳ họp thứ 16 - HĐND tỉnh khóa XVII)
85/TTR-UBND 11/07/2023 Trần Văn Quân Về việc đề nghị thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 và Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Tài liệu trình tại kỳ họp thứ 16 – HĐND tỉnh khóa XVII)
86/TTR-UBND 11/07/2023 Lưu Văn Bản Tờ trình Về Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
80/TTR-UBND 10/07/2023 Lưu Văn Bản Về việc đề nghị phân bổ vốn NSĐP 5 năm 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 lần 4 (vốn ngân sách tỉnh); điều chỉnh kế hoạch vốn NSĐP năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 (Tài liệu trình tại kỳ họp thứ 16 - HĐND tỉnh khóa XVII)
81/TTR-UBND 10/07/2023 Lưu Văn Bản Về việc đề nghị điều chỉnh Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 24/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Tài liệu trình tại kỳ họp thứ 16 – HĐND tỉnh khóa XVII)
83/TTR-UBND 10/07/2023 Lưu Văn Bản Tờ trình Về việc ban hành Quyết định quy định chế độ ưu đãi về đất đai đối với các dự án đầu tư xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương
75/TTR-UBND 07/07/2023 Trần Văn Quân Ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật và một số nội dung, mức chi có tính chất đặc thù trong công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Tài liệu trình tại kỳ họp thứ 16 – HĐND tỉnh khóa XVII)
76/TTR-UBND 07/07/2023 Trần Văn Quân Về việc ban hành Nghị quyết quy định mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Tài liệu trình tại kỳ họp thứ 16 – HĐND tỉnh khóa XVII)
77/TTR-UBND 07/07/2023 Trần Văn Quân Về việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí đã được quy định tại Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2016, Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018, Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020 và Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của HĐND tỉnh Hải Dương (Tài liệu trình tại kỳ họp thứ 16 - HĐND tỉnh khóa XVII)
78/TTR-UBND 07/07/2023 Nguyễn Minh Hùng Về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh hỗ trợ mức đóng BHYT cho người từ đủ 65 tuổi đến dưới 70 tuổi trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Tài liệu trình tại kỳ họp thứ 16 – HĐND tỉnh khóa XVII)
12345678910...
LOẠI VĂN BẢN
Công văn
Quyết định
Thông báo
Chỉ thị
Tờ trình
Báo cáo
LĨNH VỰC VĂN BẢN
Công nghệ thông tin
Công nghiệp
Công thương
Kế hoạch đầu tư
Khoa học công nghệ
Ngoại vụ
Nội chính
Nông nghiệp
Tài chính
Tài nguyên môi trường
Tổng hợp
Văn hóa xã hội
Giáo dục
Xây dựng
Y tế
Thi đua khen thưởng
Giao thông
THỐNG KÊ TRUY CẬP
1,987,295