Trang chủ Website Văn phòng
Số/ký hiệu:  
Ban hành từ ngày: dến ngày
Trích yếu:  
Số/ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuFile
14/TTR-UBND 09/03/2016 Nguyễn Dương Thái Tờ trình Về việc đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua cho các tập thể thuộc tỉnh Hải Dương năm 2015
429/UBND-VP 09/03/2016 Nguyễn Dương Thái Về việc đề nghị tặng Cờ thi đua của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
622/QĐ-UBND 09/03/2016 Nguyễn Dương Thái Quyết định Về khen thưởng thành tích các tập thể, cá nhân tại các Doanh nghiệp trong Khu công nghiệp tỉnh năm 2015
623/QĐ-UBND 09/03/2016 Nguyễn Dương Thái Quyết định Về việc khen thưởng thành tích các tập thể, cá nhân thuộc Công ty Cổ phần xây dựng đê kè và PTNT Hải Dương
625/QĐ-UBND 09/03/2016 Nguyễn Dương Thái Quyết định Về khen thưởng thành tích các tập thể, cá nhân trong 05 năm triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Làng an toàn, Khu dân cư an toàn; Cơ quan, Doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự”
626/QĐ-UBND 09/03/2016 Nguyễn Dương Thái Quyết định Về khen thưởng Làng, Khu dân cư văn hóa và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2011 - 2015
629/QĐ-UBND 09/03/2016 Nguyễn Dương Thái Quyết định Về việc khen thưởng thành tích các tập thể, cá nhân thuộc Cục Thuế tỉnh năm 2015
2898/QĐ-UBND 11/11/2015 Nguyễn Mạnh Hiển Quyết định Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân thuộc Hội Châm cứu tỉnh
LOẠI VĂN BẢN
Công văn
Quyết định
Thông báo
Chỉ thị
Tờ trình
Báo cáo
LĨNH VỰC VĂN BẢN
Công nghệ thông tin
Công nghiệp
Công thương
Kế hoạch đầu tư
Khoa học công nghệ
Ngoại vụ
Nội chính
Nông nghiệp
Tài chính
Tài nguyên môi trường
Tổng hợp
Văn hóa xã hội
Giáo dục
Xây dựng
Y tế
Thi đua khen thưởng
Giao thông
THỐNG KÊ TRUY CẬP
2,340,382